+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Quản Lý Điều Hành

Quản Trị Tài Chính - CFO (25/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Tài Chính, Kế Toán Trưởng, Kế Toán,